[Trans fic] [PG] Rejoice

Title: Rejoice
Author: Merixcil
Pairing: OT7
Rating: PG
Genre: Mystery
No.2 from series Prince of the Lilies

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] Rejoice”

Advertisements
[Trans fic] [PG] Rejoice

[Trans fic] [PG] Frame Shift

Title: Frame Shift
Author: Merixcil
Pairing: Yoongi x Namjoon
Rating: PG
Genre: Soft angst

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] Frame Shift”

[Trans fic] [PG] Frame Shift

[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)

Title: evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)
Author: jincess
Pairing: Seokjin x Taehyung | side!NamMin
Rating: PG
Genre: Angst

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)”

[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)

[Trans fic] [PG] alphabet boy

Title: alphabet boy
Author: castigas
Pairing: Taegi | Namgi
Rating: PG
Genre: Angst | ib!au
Summary: Taehyung vẩn vơ giữa những mảnh tường nát đổ treo đầy những chân dung báo gở, vùng vẫy hít thở khi kẹt giữa người con trai khiến em tưởng hoặc đến pha lê và người đàn ông đau đớn nhớ quê nhà.

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] alphabet boy”

[Trans fic] [PG] alphabet boy

[Trans fic] [PG] there are many names in history (and none of them are ours)

Title: there are many names in history (and none of them are ours)
Author: lilacflowers
Pairing: Jungkook x Hoseok
Rating: PG
Genre: Angst
Warning: Character Death

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] there are many names in history (and none of them are ours)”

[Trans fic] [PG] there are many names in history (and none of them are ours)